Technický a stavební dozor

Stavba je složitý a odborně náročný proces vyžadující pro kvalitní výsledek a spokojené budoucí užívání stavby zkušenosti ve stavebnictví a rozsáhlý přehled o možnostech na trhu. Proto doporučujeme při výstavbě spolupracovat s odborným Stavebním dozorem/Technickým dozorem investora, který hájí zájmy investorova a ušetří mu nejen nemalé peníze a čas, ale i mnoho problémů a nervů.
Služby Stavebního dozoru/Technického dozoru investora zajišťujeme především pro obce a subjekty obecní samosprávy, dále developery a fyzické osoby/jednotlivé stavebníky. Dozor je prováděn zkušeným stavebním inženýrem a zároveň architektem s dlouholetou praxí a potřebnou autorizací u České komory autorizovaných techniků a inženýrů.

V rámci dozoru vás jako investora budeme zastupovat ve všech fázích výstavby a to již od fáze přípravné až po kolaudaci. Naše činnost zahrnuje:

  • Revize Smlouvy o dílo uzavřené se stavební firmou
  • Kontrola rozpočtu stavby a upozornění na případné chybějící či nesprávné položky
  • Průběžné dozorování práce stavební firmy
  • Kontrola řádného provádění stavby s ohledem na plnění technických norem a předpisů, a zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací
  • Hlídání časovýho harmonogramu
  • Kontrola dílčích vyúčtování stavby
  • Komunikace s projektantem a dalšími účastníky stavby
  • Zastupování investora při přejímce stavby a případném sepsání vad a nedodělků
  • Spolupráce končí úspěšným zkolaudováním stavby

Výše ceny služby stavebního dozoru činí cca. 2,5% — 4% z proinvestované částky. Orientační cena u RD do 250 m2 s dobou výstavby 1 rok: od 16 000 Kč/měsíc.

Technické a stavební dozory provádíme v Praze a Středočeském kraji, v případě domluvy i mimo tuto lokalitu.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je Stavební dozor potřeba vždy u staveb prováděných svépomocí, které jsou určeny pro bydlení nebo jsou prohlášeny za kulturní památku. Svépomocí znamená vždy tam, kde není stavba prováděna dodavatelsky stavební firmou, která má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Stavební dozor může provádět pouze autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je Technický dozor investora nařízen u staveb, které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost stavební zákon ukládá stavebníkovi.